3655947541340020

Algemene voorwaarden Graceful Letters Calligraphy

E-mail: info@glcalligraphy.be

website: glcalligraphy.be

Artikel 1     Definities


1. Graceful Letters Calligraphy, gevestigd te Brecht met ondernemingsnummer BE0720.647.580 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Graceful Letters Calligraphy.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Graceful Letters Calligraphy zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2     Toepasselijkheid algemene voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Graceful Letters Calligraphy waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.


Artikel 3     Offertes en aanbod


1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


Artikel 4     Tarieven en betalingen


1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst, danwel een geschat aantal uren x het uurtarief vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, drukkosten en verzendkosten worden apart vermeld.

3. De volledige koopsom wordt na akkoord op de offerte voldaan. Graceful Letters Calligraphy komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Betaling in termijnen is niet uitgesloten, echter is Graceful Letters Calligraphy gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.

4. In geval er geen vast tarief is afgesproken wordt vooraf een schatting van het benodigde aantal uren gemaakt. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Bij verwacht overwerk zal de klant tijdig worden ingelicht.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Graceful Letters Calligraphy heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Graceful Letters Calligraphy heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

Facturen dienen ten allen tijde voldaan te zijn voor oplevering van de ontwerpen, danwel verzending van de producen.

7. Betaald de klant niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft klant in gebreke, dan is Graceful Letters Calligraphy gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn vorderingen van Graceful Letters Calligraphy op de koper onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5     Informatieverstrekking klant


1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Graceful Letters Calligraphy.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Graceful Letters Calligraphy zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart Graceful Letters Calligraphy voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het eerst lid van dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.


Artikel 6     Uitvoering van de overeenkomst


1. Graceful Letters Calligraphy voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Graceful Letters Calligraphy is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.

2. De overeenkomst kan alleen na toestemming van Graceful Letters Calligraphy worden overgedragen.

3. Doordat enkele diensten van Graceful Letters Calligraphy online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.


Artikel 7      Wijziging en annulering


1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Graceful Letters Calligraphy de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer spraken in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Graceful Letters Calligraphy maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een dienst kenbaar aan klant.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Graceful Letters Calligraphy stelt klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Graceful Letters Calligraphy daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.


Artikel 8      Overmacht


1. In geval van overmacht is Graceful Letters Calligraphy gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Graceful Letters Calligraphy redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Voorst verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Graceful Letters Calligraphy afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkoms, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Graceful Letters Calligraphy voldoen, tenzij zulks aan Graceful Letters Calligraphy te verwijten is.

3. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Graceful Letters Calligraphy jegens de klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, en er geen vervanging mogelijk is door Graceful Letters Calligraphy, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten worden direct opeisbaar.


Artikel 9     Aansprakelijkheid schade


1. Graceful Letters Calligraphy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Graceful Letters Calligraphy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Graceful Letters Calligraphy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadegingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende dienstverlening op locatie.

4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

5. Graceful Letters Calligraphy is niet aansprakelijk voor de leesbaarheid van de kalligrafie of inktkleur gekozen door de klant.

6. Graceful Letters Calligraphy is niet aansprakelijk voor het wel of niet aankomen van de verzending aan derden door klant van Graceful Letters Calligraphy, wanneer een adres is gekalligrafeerd in opdracht van de klant.

7. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een online cursus of workshop.

8. In het geval Graceful Letters Calligraphy een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Graceful Letters Calligraphy aan klant in rekening is gebracht.


Artikel 10     Intellectueel eigendom


1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Graceful Letters Calligraphy aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Graceful Letters Calligraphy. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.

3. Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.

4. Elke handeling in strijd met het in lid 1,2 of 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt Graceful Letters Calligraphy een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruikt, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Graceful Letters Calligraphy toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

7. Graceful Letters Calligraphy verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

8. Het is klant niet toegestaan om video- of geluidopnames te maken tijden een workshop of van een online cursus.

9. Wanneer klant foto’s wil maken tijdens een workshop is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Foto’s waarop de inhoud van de workshop duidelijk zichtbaar is, mogen enkel met mate worden verspreid.


Artikel 11     Bijzondere bepalingen


1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tijdens online cursussen kunnen klanten onderling communiceren. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Graceful Letters Calligraphy.

3. Het staat Graceful Letters Calligraphy te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

4. Met de hand geschreven danwel gekalligrafeerd werk is handwerk, waardoor nooit ieder woord precies hetzelfde zal zijn. Graceful Letters Calligraphy is niet aansprakelijk voor afwijkende resultaten.

5. Gekalligrafeerde adressering op enveloppen kan resulteren in een zeer kleine kans dat deze niet bezorgd zullen worden. Dit komt voor risico van de klant.


Artikel 12     Levering


1. Graceful Letters Calligraphy spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

2. Ontwerpen worden aangeleverd met 1 tot 3 voorstellen, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vinden maximaal 3 revisierondes van ieder 1 week plaats. Aangepaste wensen van klant, of revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd van 1 week vallen, kunnen een meerprijs opleveren.

3. Content wordt aangeleverd via WeTransfer, tenzij anders overeengekomen. De WeTransfer link is 1 week geldig en zal slechts eenmalig worden verstuurd.

4. Fysieke producten worden enkel op maandag verzonden.

5. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Graceful Letters Calligraphy is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze informatie.

6. Indien zaken worden bezorgd, is Graceful Letters Calligraphy gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.


Artikel 13     Herroepingsrecht


1. De klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de overeenkomst bij fysieke producten te ontbinden. Graceful Letters Calligraphy heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

3. De bedenktijd geldt niet voor de aanschaf van een online cursus, e-book of geleverde kalligrafie diensten, maar enkel voor fysieke producten besteld uit de webshop in kleine oplage.


Artikel 14     Verplichtingen klant en dienstverlener bij herroeping


1. De klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardeverminderingen van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.

3. Graceful Letters Calligraphy stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.

4. Graceful Letters Calligraphy vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.


Artikel 15     Uitoefening van het herroepingsrecht


1. De klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bekenktijd aan Graceful Letters Calligraphy dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.

4. De kosten van het terugzenden van het product komt voor rekening van de klant.


Artikel 16     Klachten


1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of geleverde diensten en goederen binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Graceful Letters Calligraphy. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.

2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al 3 revisies hebben plaatsgevonden, worden reviesies verwerkt op basis van het uurtarief van Graceful Letters Calligraphy.


Artikel 17     Toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Graceful Letters Calligraphy is gevestigd.